Kiến Trúc

Phân Loại, Phân Cấp Công Trình Xây Dựng Theo Quy Định Mới

Theo Thông tư số 03/2016 / TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2015 / NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 62/2013 / NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định chất lượng công trình xây dựng quốc gia;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp dự án đầu tư xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Việc phân loại và phân loại nhóm kỹ thuật xây dựng như sau:

Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

Công trình xây dựng được tạo ra bằng sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, nối với mặt đất và định vị, có thể bao gồm bộ phận ngầm, bộ phận trên mặt đất, bộ phận dưới nước, bộ phận trên mặt nước, tùy theo thiết kế. Vì vậy, công trình xây dựng được phân thành loại dự án và công trình xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia và mục đích sử dụng.

Nguyên tắc xác định cấp công trình — Quy định tiêu chuẩn để phân loại công trình xây dựng

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 03/2016 / TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, nguyên tắc xác định cấp công trình như sau:

1. Cấp công trình quy định tại thông báo này được xác định theo các tiêu chuẩn sau:

a) Quy mô năng lực, tầm quan trọng: Áp dụng đối với từng dự án, tuyến kỹ thuật, tổ hợp công trình quy định tại khoản 3 Điều này được xác định theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. Trường hợp công trình không có tên trong Phụ lục 1 của Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu quy định tại điểm b Điều này.

b) Loại và quy mô kết cấu: áp dụng cho các công trình trong dự án đầu tư xây dựng công trình và được xác định theo quy định tại Phụ lục 2 của Thông báo này.

2. Hạng của tác phẩm độc lập là hạng cao nhất được xác định theo các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Dự án đầu tư xây dựng có thể có một hoặc nhiều dự án chính độc lập hoặc tuyến công trình chính hoặc tổ hợp dự án chính có quan hệ với nhau để hình thành nên nhận định về quy mô và công năng tổng thể của dự án.

4. Cấp công trình quốc phòng, an ninh được xác định theo quy định tại Thông báo này. Đối với công trình quốc phòng, an ninh có tính chất đặc biệt, cấp kỹ thuật do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

Dự án xây dựng được phân loại như thế nào?

Việc phân loại công trình xây dựng căn cứ vào Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Phân loại công trình trong cơ sở hạ tầng sẽ phân loại công trình theo mục đích và hạng của chúng.

Cụ thể, Điều 8 quy định việc phân loại nhóm công trình xây dựng theo mục đích, bao gồm:

 • Công trình dân dụng;
 • Kỹ thuật công nghiệp;
 • Kỹ thuật giao thông;
 • Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
 • Kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật;
 • Dự án Quốc phòng và An ninh.

Ngoài ra, đối với những công trình xây dựng không được phân loại theo quy định, Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm chính, đồng thời cùng với cục quản lý xây dựng chuyên nghiệp sẽ xác định loại công trình.

Lưu ý: Dự án đầu tư xây dựng có thể có nhiều loại dự án nếu có nhiều công trình xây dựng khác nhau về mục đích sử dụng.

cap-cong-trinh-2-a1-vietyenlakesidecity-vn

Mục đích và ý nghĩa của việc phân loại kỹ thuật xây dựng

Cấp bậc, phân nhóm hoặc phân loại công trình cho biết tầm quan trọng về mặt kinh tế và xã hội của công trình và mức độ an toàn về con người và tài sản trong quá trình vận hành, phát triển và sử dụng công trình. Việc phân cấp dự án phục vụ công tác quản lý, thực hiện đầu tư, xây dựng, nâng cấp, chuyển đổi, bảo trì … và là cơ sở để phân cấp thẩm quyền phê duyệt và quản lý dự án. Theo tiêu chí phân loại …

Năng lực quản lý nhân sự xây dựng được phân loại như: Công việc cấp 4 có cần chứng chỉ hành nghề không, công trình cấp 1 có cần chứng chỉ năng lực gì không …

Đối với yêu cầu của cấp công trình cần mô tả kỹ thuật và số bước thiết kế như: thiết kế bao nhiêu bước cho công trình cấp 1 và cấp 2, tiêu chuẩn xây dựng công trình dân dụng …

Xác định trách nhiệm thẩm định và nghiệm thu thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Quản lý chi phí đầu tư và hợp đồng xây dựng

Xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Thời hạn bảo hành và quy chế quản lý công trình xây dựng, bảo trì;

Phân loại tai nạn kỹ thuật xây dựng và quy định về khả năng xử lý tai nạn kỹ thuật xây dựng

Quy định phân loại công trình theo công suất, quy mô và tầm quan trọng

1. Phân loại và phân loại công trình dân dụng

Định nghĩa và khái niệm của kỹ thuật dân dụng là gì?

Công trình xây dựng bao gồm tất cả các loại nhà ở, nhà ở và công trình công cộng. Nhà ở và công trình công cộng được chia thành các loại công trình dân dụng sau đây theo chức năng và mục đích chuyên dùng:

Công trình giáo dục: nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, nâng cao tay nghề, tay nghề.

Kỹ thuật Y học: Các bệnh viện tổng hợp và chuyên khoa từ trung ương đến địa phương, các trung tâm thí nghiệm sinh học.

Công trình thể thao: sân vận động, chợ ngoài trời, sân gôn, bể bơi, thể thao ngoài trời

Sản phẩm văn hóa: trung tâm hội nghị, trung tâm văn hóa, rạp hát, tụ họp quần chúng, rạp xiếc, chiếu phim, bảo tàng, thư viện, phòng trưng bày và triển lãm.

Quy định phân loại công trình dân dụng

Công trình dân dụng sẽ bao gồm các công trình nhỏ và có các tiêu chuẩn phân loại theo quy định cho các công trình dân dụng, y tế và các công trình dân dụng khác, phù hợp với các cấp công trình dân dụng đặc biệt, 1, 2, 3, 4 hoặc cấp đặc biệt, 1, 2, 3, 4. .

Quy định phân loại công trình dân dụng hiện nay đang được thực hiện theo các quy định sau: Bảng 1.1 Phân loại công trình dân dụng – Thông tư 03/2016 / tt-BXD Phụ lục 01:

cap-cong-trinh-2-a2-vietyenlakesidecity-vn

Phân loại công trình dân dụng

2. Phân loại và cấp công trình công nghiệp

Nhà công nghiệp là gì?

– Nhà công nghiệp, nhà công nghiệp là nơi thực hiện các quá trình sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nằm trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, bao gồm:

 • Nhà máy;
 • Nhà điều hành sản xuất;
 • Công việc sản xuất: khám chữa bệnh, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, giải trí, học tập, văn hóa, dịch vụ, kho bãi, vận chuyển …
 • Kỹ thuật: điện, cấp thoát nước, thông gió, xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy …

Cơ khí công nghiệp được phân theo ngành sản xuất, bao gồm các ngành sau:

 • Cơ khí sản xuất vật liệu xây dựng;
 • Công trình khai thác than và quặng;
 • Kỹ thuật khai thác và chế biến dầu khí;
 • Cơ khí sản xuất công nghiệp nặng;
 • Cơ khí sản xuất công nghiệp nhẹ;
 • kỹ thuật chế biến thủy sản;
 • kỹ thuật công nghiệp khác.
 • Quy định phân loại kỹ thuật xây dựng công nghiệp

Các loại công trình công nghiệp sẽ bao gồm các công trình nhỏ, với các tiêu chí rõ ràng để phân loại các loại công trình công nghiệp đặc biệt, 1, 2, 3 và 4.

Việc xác định đâu là công trình công nghiệp cấp 1, 2, 3, 4 sẽ dựa trên việc thực hiện Quy định phân loại công trình xây dựng công nghiệp hiện hành, theo các quy định sau: Bảng 1.2 Phân loại công trình công nghiệp – Thông tư 03/2016 / tt Phụ lục 01 -BXD.

cap-cong-trinh-2-a3-vietyenlakesidecity-vn

Bảng lớp xây dựng công nghiệp mới nhất

3. Phân loại, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật

Các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

Công trình cấp nước: nhà máy nước, nhà máy xử lý lọc nước, trạm bơm nước thô, lọc nước hoặc điều áp.

Công trình thoát nước: hồ điều hòa, trạm bơm nước mưa, công trình xử lý và trạm bơm nước thải, xử lý bùn thải.

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn

Hệ thống chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh

Nghĩa trang, Nhà tang lễ, Cơ sở hỏa táng

nhà để xe; bãi đậu xe, máy móc, thiết bị

Quy định về cách thức phân cấp công việc về hạ tầng kỹ thuật

Việc xác định cấp công trình hạ tầng kỹ thuật hiện trạng sẽ căn cứ vào các quy định hiện hành về phân loại công trình xây dựng khu công nghiệp, theo quy định sau: Bảng 1.3 Phân loại công trình hạ tầng kỹ thuật – Phụ lục 01 / tt-BXD của Thông tư 03/2016 bao gồm: Cấp Đặc biệt, 1, Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 2, 3, 4 theo tiêu chuẩn phân cấp riêng cho từng loại công trình.

cap-cong-trinh-2-a4-vietyenlakesidecity-vn

Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

4. Phân loại và phân loại công trình giao thông

Kỹ thuật giao thông là gì?

Phân loại theo kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật:

 • Đường xây dựng,
 • Nhà máy thép
 • Kỹ thuật cầu
 • Kỹ thuật đường hầm
 • Kỹ thuật đường thủy nội địa
 • Kỹ thuật hàng hải
 • Dự án hàng không.

Quy định về cách xác định cấp kỹ thuật giao thông mới nhất

Mỗi loại công trình giao thông bao gồm các công trình nhỏ và quy định các tiêu chuẩn phân loại cho công trình giao thông cấp đặc biệt, cấp một, cấp hai, cấp ba và cấp bốn.

Công trình giao thông cấp 1, 2, 3 và 4 sẽ được xác định theo quy chuẩn phân cấp công trình xây dựng công nghiệp hiện hành, phù hợp với các quy định sau: Bảng 1.4 – Bảng phân loại công trình – Thông tư 03 Phụ lục 01/2016 / tt-BXD Gồm đường bộ, đường sắt, đường sắt, cầu và các phân loại khác của tiêu chuẩn cấp công trình giao thông.

cap-cong-trinh-2-a5-vietyenlakesidecity-vn

Bảng phân loại công việc vận tải hiện tại

5. Phân loại và phân cấp công việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn

Phân loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công trình nông nghiệp và xây dựng nông thôn được chia thành:

Kỹ thuật Thủy lợi: Cấp nước chưa qua xử lý cho cấp thoát nước, hồ chứa, các ngành cấp nước khác.

Công trình kè (Phân loại công trình đắp)

Phân cấp các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

Việc phân cấp quản lý công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn được chia thành 5 cấp: cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 theo tiêu chuẩn về diện tích, khối lượng và lưu lượng.

Đặc biệt, việc phân cấp công trình đê điều sẽ không theo quy định tại Thông tư số 03/2016 bxd về phân cấp công trình mà trên cơ sở: Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân cấp, Điều 2 Điều 2 Điều 113 / Nghị định số 2007 / NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Đập.

Việc phân loại công trình nông nghiệp, nông thôn thuộc loại công trình thủy sản thực hiện theo quy định tại Bảng 1.5 – Phân loại công trình nông nghiệp, nông thôn – Phụ lục 01 Thông tư số 03/2016 / tt-BXD.

cap-cong-trinh-2-a6-vietyenlakesidecity-vn

Bảng cấp công trình nông nghiệp và nông thôn

6. Quy định về phân cấp công tác quốc phòng và an ninh

Phân cấp kỹ thuật an ninh, quốc phòng (ANQP) tương tự như phân cấp kỹ thuật xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp và phát triển nông thôn). Tuy nhiên, đối với các công trình xây dựng đặc biệt an toàn, cấp công trình do Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng quy định.

Quy định về phân loại dự án xây dựng theo quy mô kết cấu

Việc phân loại công trình xây dựng theo quy mô kết cấu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 03/2016 / tt-bxd.

Các cách phân cấp công việc xây dựng theo quy mô kết cấu sẽ bao gồm:

 • Ngôi nhà, cấu trúc giống ngôi nhà;
 • Tòa nhà nhiều tầng với các tầng
 • Kết cấu nhịp dài ở dạng khung
 • Kết cấu dạng cột, cột, tháp trong công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông
 • Kết cấu dạng cột, cột, tháp trong kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật
 • Tuyến cáp treo
 • Cấu trúc dưới dạng bồn chứa, silo
 • Cầu (trong kỹ thuật giao thông)
 • Địa đạo (hầm đường bộ, đường sắt; hầm thủy lợi, hầm thủy điện …)
 • Tường
 • Đập và các công trình thủy điện khác chịu áp lực
 • Tuyến đường ống / cống
 • Phân loại công trình bến cảng
 • Và các cấu trúc nhỏ khác: hàng rào, hàng rào, lan can, gạch / đá / bê tông xây…

Dưới đây là bảng phân loại công trình xây dựng theo quy mô kết cấu tại Phụ lục 02 Thông tư số 03/2016 / TT-BXD:

cap-cong-trinh-2-a7-vietyenlakesidecity-vn

Phân loại công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Thông tư 07/2019 / TT-BXD Bộ Xây dựng đã bổ sung, sửa đổi một số quy định của Thông tư 03/2016 / TT-BXD hướng dẫn áp dụng phân cấp công trình xây dựng và quản lý hoạt động đầu tư. Bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Trên đây là toàn bộ các quy định về phân loại, phân cấp công trình xây dựng năm 2016, 2017, 2018, 2019 theo các văn bản pháp luật hiện hành, hy vọng những quy định này có thể giúp người dùng xác định được loại công trình. Quá trình thi công là cấp nào, xác định thời hạn làm việc, thời gian bảo hành, thời gian bảo trì …

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button