Tin Tổng Hợp

Định Nghĩa Về Văn Hóa Là Gì?

Văn hóa là gì?

Là tổng hợp những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra thông qua lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình thể hiện trình độ phát triển của xã hội trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể. Vậy định nghĩa của văn hóa là gì? Văn hóa xã hội là gì? Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu!

Định nghĩa của văn hóa là gì?

a) Định nghĩa về văn hóa và văn hóa là gì?

Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra thông qua lao động, hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử, thể hiện sự quyết định trình độ phát triển của xã hội trong từng thời kỳ lịch sử.

Khi nghiên cứu quy luật vận động và phát triển của xã hội loài người, C.Mác và Ph.Ăngghen đã khái quát hoạt động xã hội thành hai loại hoạt động cơ bản là “sản xuất vật chất” và “sản xuất” ra đầu ra tinh thần. Vì vậy, văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.

Văn hóa là gì-a2-vietyenlakesidecity.vn

 

Văn hóa là gì? Văn hóa vật chất là khả năng sáng tạo của con người thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể những tư tưởng, lý thuyết, giá trị do con người sáng tạo ra trong đời sống và hoạt động tinh thần của mình. Đó là những giá trị cần thiết của hoạt động tinh thần, là những chuẩn mực và nguyên tắc chi phối hoạt động chung, đặc biệt là hoạt động tinh thần, hoạt động ứng xử, tri thức, kỹ năng, giá trị khoa học. Học tập, nghệ thuật là cái mà con người đã sáng tạo và tích lũy trong quá trình lịch sử của mình; nó là nhu cầu tinh thần, thị hiếu của con người và là phương tiện để thoả mãn những nhu cầu đó.

Văn hóa là gì? Nói đến văn hóa là nói đến trình độ tư tưởng của văn hóa, nói đến bản chất giai cấp của văn hóa, trên cơ sở đó phải hiểu sự vận động của văn hóa trong xã hội có giai cấp. Theo cách hiểu này, có thể coi văn hóa là sự thể hiện toàn bộ nội dung và bản chất của nền văn hóa được hình thành và phát triển trên cơ sở kinh tế – chính trị của nhiều thời kỳ lịch sử, trong đó hệ tư tưởng của giai cấp thống trị định hướng phát triển. và xác định chính sách và hệ thống pháp luật điều chỉnh các hoạt động văn hóa.

Văn hóa là gì? Mọi nền văn hóa trong xã hội có giai cấp luôn mang tính giai cấp và gắn liền với bản chất của giai cấp thống trị. Văn hóa luôn có tính kế thừa, tính kế thừa trong văn hóa luôn mang tính giai cấp và thể hiện ở các nền văn hóa của các thời kỳ lịch sử khác nhau trên cơ sở kinh tế và chính trị.

Một nền kinh tế lành mạnh dựa trên nguyên tắc công bằng và thực sự coi trọng đời sống của người lao động sẽ là điều kiện để xây dựng một nền văn hóa tinh thần lành mạnh, ngược lại, một nền kinh tế dựa trên tư hữu bất bình đẳng và chia rẽ sâu sắc sẽ không có một nền văn hóa lành mạnh.

b) Định nghĩa của văn hóa xã hội là gì?

Chế độ xã hội chủ nghĩa mới ra đời có hai tiền đề quan trọng: tiền đề chính trị (sau khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động nắm chính quyền) và tiền đề kinh tế (hình thành chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất chủ yếu). Xuất phát từ hai tiền đề chính trị và kinh tế này, quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có sự hình thành và phát triển của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa.

Văn hóa xã hội là gì? Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa có những đặc trưng cơ bản sau đây:

Trước hết, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là nội dung cốt lõi, giữ vai trò chủ đạo, quyết định phương hướng phát triển của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa có tính đại chúng và dân tộc rộng rãi. Đặc điểm này thể hiện mục đích và động lực bên trong của quá trình xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội mới. Trong xã hội cũ, giai cấp thống trị bóc lột độc quyền tư liệu sản xuất, trên cơ sở đó cùng chi phối đời sống tinh thần và văn hoá của xã hội.

Văn hóa là gì-a1-vietyenlakesidecity.vn

Thứ ba, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là nền văn hóa được hình thành và phát triển một cách tự giác dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua tổ chức của Đảng cộng sản và có sự quản lý của nhà nước.

Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa không hình thành và phát triển một cách tự phát. Đúng hơn, nó phải được hình thành và phát triển một cách tự giác dưới sự quản lý của nhà nước và sự lãnh đạo của các đảng của giai cấp công nhân. Mọi sự coi nhẹ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đời sống tinh thần xã hội, văn hóa xã hội chủ nghĩa và vai trò quản lý của nhà nước chắc chắn sẽ làm cho đời sống ngày càng xấu đi, văn hóa tinh thần xã hội mất định hướng chính trị.

Kết bài

Những thông tin trên đây hy vọng đã giúp bạn đọc tìm được định nghĩa của văn hóa là gì? Văn hóa xã hội là gì?

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button